Top

Algemene Gebruikersvoorwaarden


Algemene gebruiksvoorwaarden, versie november 2016

De eenmanszaak PikanteSpeurtocht, handelende onder de naam PS en PikanteSpeurtocht.nl, gevestigd aan de Verlengde Lodewijkstraat 110 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 01183287 met BTW nummer NL107316250B01.

hierna te noemen ‘PikanteSpeurtocht’,

en

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de producten van PikanteSpeurtocht,

hierna te noemen ‘Gebruiker’,

in aanmerking nemende:

 • PikanteSpeurtocht ontwikkelt sinds 2014 diverse spellen die gericht zijn op het verbeteren en of versterken van een persoonlijke relatie, welke in deze overeenkomst de producten genoemd worden.
 • Gebruiker heeft aangegeven de producten van PikanteSpeurtocht te willen gebruiken.
   
 • Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de producten wereldwijd.

 • Door de geboortedatum in te vullen voordat de website betreden wordt, geeft de gebruiker aan meerder jarig te zijn en daarmee bevoegd is de inhoud van de website van PikanteSpeurtocht te bekijken. 
   
 • Door te klikken op de ‘Ik ga akkoord’-knop, danwel een vergelijkbare knop met als doel het aanschaffen van een van de producten, tijdens het  downloaden van de producten , updates of upgrades danwel indien u op andere rechtsgeldige wijze akkoord gaat, zijn de hierna te noemen voorwaarden van toepassing. Na het installeren en/of downloaden kunt u gebruik maken van de producten.
   
 • Indien Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan is Gebruiker niet gerechtigd de producten te gebruiken.

Verklaren dat:

Artikel 1 Definities

 • Producten: Kaartspel met opdrachten, speurtocht om partner te verrassen, verassisngsspel om over en weer opdrachten uit te voeren, diverse artikelen te gebruiken bij de verbetering van de relatie, software (app) gemaakt door Pikantespeurtocht om AR zichtbaar te maken bij bepaalde producten, danwel diens Licentiegever, genaamd PS welke gebruiker op diens mobiele telefoon opslaat en installeert en in staat stelt om AR zichtbaar te maken bij bepaalde producten van PikanteSpeurtocht. De producten van Pikantespeurtocht zijn soms online producten (e-book, e-speurtocht, app) en soms offline producten (speurtocht op papier, kaartspel, atributen die de relatie versterken). 
   
 • Gebruiker: Onder gebruiker in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden wordt, tenzij anders is overeengekomen, verstaan één natuurlijk persoon, die gebruik mag maken van de producten.
    
 • Website: De website op het domein www.pikantespeurtocht.nl, danwel een ander door pikantespeurtocht voor deze producten te hanteren domeinnaam. Op deze website kan de Gebruiker de producten bekijken, algemene informatie over het verbeteren en versterken van je relatie, producten aanschaffen en deze voorwaarden nalezen.


Artikel 2 Gebruiksrecht
2.1 Gebruiker verkrijgt na betaling (in euro's of  door het invoeren van naam en e-mail gegevens) een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht voor het eenmalig aanschaffen of downloaden van een of meer van de producten.

2.2 Gebruiker heeft het recht de producten te gebruiken voor legale doelstellingen, zoals op de Website omschreven waarvoor het bedoelt is. Bij oneigelijk gebruik is PikanteSpeurtocht gerechtigd het gebruiksrecht op te zeggen, danwel te beperken.

2.3 De producten worden door Gebruiker besteld via een website (app store of andere (online)winkel). PikanteSpeurtocht, danwel een ingeschakelde derde bevestigt de bestelling na ontvangst van de betaling. Downloaden - is bij een digitaal product -tenzij anders bepaald slechts eenmaal toegestaan.

2.4 Toegang tot de producten is niet mogelijk zonder de door PikanteSpeurtocht aan Gebruiker gevraagde naam en emailadres. 

2.5 Bij de installatie van sommige digitale producten op de Smartphone van Gebruiker, is Gebruiker verantwoordelijk voor het (laten) functioneren van deze producten binnen deze technische omgeving.

2.6 De door gebruiker ingevulde geboortedatum wordt niet persoonsgebonden door PikanteSpeurtocht bewaard.

2.7 Door de producten te installeren, downloaden of kopen en daarmee akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft Gebruiker aan PikanteSpeurtocht het recht alle ingevoerde gegevens (waaronder email adressen, NAW-gegevens en foto’s) te (laten) verwerken voor zover dit in overeenstemming is met de dienstverlening, danwel noodzakelijk is in de uitvoering van de overeenkomst.

2.8 Het staat PikanteSpeurtocht te allen tijde vrij technische noodzakelijke maatregelen te treffen welke noodzakelijk zijn om de dienst beschikbaar te houden, waaronder aanpassingen in de snelheid, dienstverlening en functionaliteit.

2.9 PikanteSpeurtocht respecteert de privacy van de Gebruikers van de producten en zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die Gebruiker aan PikanteSpeurtocht verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. PikanteSpeurtocht zal de persoonlijke informatie niet aan derden ter beschikking stellen en maximaal 36 maanden bewaren, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt.

Artikel 3 Vergoeding
3.1 Gebruiker is voor het gebruik van de producten eenmalig een vergoeding verschuldigd. De prijzen (in valuta of door het afgeven van gegevens of waarde codes) worden door PikanteSpeurtocht bepaald en staan altijd vermeld op de website voordat overgegaan kan worden tot het aanschaffen van een van de producten.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1
 De producten zijn bedoeld voor normaal gebruik en geldt in geen geval als aanmoediging om risicovol gedrag te vertonen. PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk voor het feitelijke handelen van Gebruiker, alsook de daaruit ontstane schade.

4.2 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van PikanteSpeuritocht, is de aansprakelijkheid van PikanteSpeurtocht, op welke grond dan ook, jegens Gebruiker of jegens anderen die via Gebruiker aanspraken maken beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het aanschafbedrag van de producten, welke Gebruiker aantoonbaar heeft voldaan.

4.3 PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen, letselschade, immateriële schade, tijdsverlies en verlies of beschadiging van gegevens.

4.4 PikanteSpeurtocht heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid en beveiliging van haar digitale producten, alsook eventueel hosting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk indien het gewenste niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

4.5 PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk voor fouten in de producten.

4.6 PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder beschadiging van gegevens of (tijdelijke) niet toegankelijkheid van de producten, ontstaan door of bij het gebruik van de producten veroorzaakt door derden, waaronder hackers, dan wel foutief gebruik door Gebruiker, of derden zelf.

4.7 PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe wordt gerekend:

a. niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in netwerken, informatie, energievoorziening, producten of diensten van derden;

b. stakingen of arbeidsonrust;

c. storingen in hardware;

d. door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegd orgaan genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

4.8 Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot € 2.500,-.

4.9 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen zeven dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan PikanteSpeurtocht te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

4.10 In ieder geval is Gebruiker verantwoordelijk voor alle door hem/haar uitgevoerde opdrachten. 

4.11 Indien dit technisch noodzakelijk is behoudt PikanteSpeurtocht zich het recht voor de producten (tijdelijk) buiten gebruik of niet beschikbaar te stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens Gebruiker leidt.

Artikel 5 Vrijwaring
5.1
 Gebruiker vrijwaart PikanteSpeurtocht en zal PikanteSpeurtocht alle schade en kosten (inclusief juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens PikanteSpeurtocht betreffende het feitelijke gebruik van de producten door Gebruiker of door derden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie, teksten en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen PikanteSpeurtocht en Gebruiker, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij PikanteSpeurtocht of diens leveranciers.

6.2 Gebruiker zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de Producten die deze intellectuele eigendomsrechten direct of indirect aantasten of schaden.

Artikel 7 Overdracht
7.1 Het is Gebruiker niet toegestaan de in artikel 2 omschreven licentie en de daaronder vallende rechten en verplichtingen aan derden toe te kennen, te delegeren of op andere wijze over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PikanteSpeurtocht (tenzij anders vermeld in of bij de producten).

7.2 Elke toekenning, delegatie of overdracht van rechten in strijd met hiervoor gestelde voorwaarde is nietig.

Artikel 8 Beëindiging
8.1 Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

8.2 Opzegging door Gebruiker binnen 30 dagen geschiedt door het verwijderen van de digitale producten van diens Smartphone, tablet, computer of andere gegevensdrager.  Daarnaast dient de gebruiker een e-mail te sturen met de opzegging. Alle digitale producten die binnen 30 dagen opgezegd worden, worden altijd vergoed met het bedrag dat door gebruiker aantoonbaar betaald is.  Het emailadres voor deze opzegging is: info@pikantespeurtocht.nl 

8.3 PikanteSpeurtocht zal de digitaleproducten in ieder geval gedurende één jaar na installatie door Gebruiker beschikbaar houden.

8.4 De licentie, hosting of enige andere dienstverlening kan door PikanteSpeurtocht beëindigd of opgeschort worden indien Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst.

8.5 Bij beëindiging van de licentie komen alle aan Gebruiker verleende rechten, waaronder maar niet beperkt tot het gebruiksrecht voor de digitale producten, en de verplichtingen van PikanteSpeurtocht met onmiddellijke ingang te vervallen. PikanteSpeurtocht is nimmer aansprakelijk voor de schade van Gebruiker die hierdoor kan ontstaan.

8.6 Indien een van de gevallen genoemd in punt 4.3 van deze overeenkomst zich voordoet, heeft PikanteSpeurtocht het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten. Dit geldt onverminderd het recht van PikanteSpeurtocht vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

8.7 Een demo-, trial- of free-versie is -indien beschikbaar- beperkt te gebruiken door Gebruiker.

Artikel 9 Algemene voorwaarden
9.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de onderliggende diensten zijn de algemene voorwaarden van PikanteSpeurtocht van toepassing, zijnde de ICT Office Voorwaarden 2009,inhet bijzonder de modules 1 t/m 6, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder het nummer 30174840. Door aanschaf van een van de producten en daarmee akkoord te gaan verklaart Gebruiker een exemplaar aangeboden te hebben gekregen tijdens het besteltraject via deze link, op de hoogte te zijn van de inhoud hiervan en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

10.2 Indien en voor zover delen uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet uitvoerbaar mochten zijn, zal dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aantasten en zullen de betreffende delen geacht moeten worden te zijn overeengekomen op een wijze, die zo dicht mogelijk aanligt tegen het gewraakte gedeelte, en die niet nietig, vernietigbaar of anderszins niet uitvoerbaar is.

10.3 Indien er bij vertalingen van producten, dan wel deze voorwaarden, een verschil ontstaat met de Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandse versie.

10.4 Het einde van deze overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen, die door hun aard van kracht dienen te blijven.

10.5 Op deze overeenkomst en haar tenuitvoerlegging is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter te Groningen.